Sắp đến giáng sinh rồi mà bạn vẫn chưa trang trí xong cây thông ư? Hãy để tôi giúp bạn nhé?!