Chi nhánh Đông Hà

46-48 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại: 0233 628 36 66