Chi nhánh Tô Hiệu 140 Tô Hiệu, Lê Chân 

Điện thoại 0968057124